Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                          Avqust-2005                   

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 AZADLIQ                            AZADLIG

                            

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

           THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

259

46,3

99811

56,3

2

Azadlıq - Azadlig

185

33

53758

30,3

3

YeS YeS

10

1,8

1270

0,7

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

2

0,4

200

0,2

5

Digərləri - Others

23

4,1

5037

2,8

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

54

9,6

12035

6,8

7

Ünvansız Having no address

27

4,8

5207

2,9

 

Cəmi     Total

560

100

177318

100

  

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

0

0

235

100

24

9,1

2

Azadlıq - Azadlig

12

100

0

0

173

65,8

3

YeS YeS

0

0

0

0

10

3,8

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

2

0,8

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

54

20,5

 

Cəmi      Total

12

100

235

100

263

100

 

                   

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

0

0

93427

100

6384

9,3

2

Azadlıq - Azadlig

4784

100

0

0

48974

71,1

3

YeS YeS

0

0

0

0

1270

1,8

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

200

0,3

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

12035

17,5

 

Cəmi     Total

4784

100

93427

100

68863

100

 

               

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

18

3,2

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

52

9,3

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

67

12

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

6

1,1

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

118

21,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

26

4,8

7

R.Bəşirli R.Bashirli

66

11,8

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

20

3,6

9

Digərləri - Others

184

33

 

Cəmi     Total

557

100

   

   

          SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr     

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

4037

2,3

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

20490

11,5

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

16687

9,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

1535

0,9

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

26884

15,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

13450

7,6

7

R.Bəşirli R.Bashirli

25749

14,5

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

6905

3,9

9

Digərləri - Others

61581

34,7

 

Cəmi       Total

177318

100