Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                  Avqust-2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                      AZƏRBAYCAN                             AZERBAİJAN

         

          BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

          THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

40

18,8

13865

16,3

2

Azadlıq - Azadlig

156

73,2

68002

80,2

3

YeS YeS

2

0,9

391

0,5

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

5

Digərləri - Others

0

0

0

0

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

7

Ünvansız Having no address

15

7

2505

3

 

Cəmi     Total

213

100

84763

100

  

 

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

29

100

0

0

11

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

156

98,7

0

0

3

YeS YeS

0

0

2

1,3

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi      Total

29

100

158

100

11

100

 

                              

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

9690

100

0

0

4175

100

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

68002

99,4

0

0

3

YeS YeS

0

0

391

0,6

0

0

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

0

0

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

0

0

 

Cəmi     Total

9690

100

68393

100

4175

100

 

               

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

27

13

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

8

3,8

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

5

2,4

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

3

1,4

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

13

6,3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

0

0

7

R.Bəşirli R.Bashirli

100

48,1

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

39

18,7

9

Digərləri - Others

13

6,3

 

Cəmi    Total

208

100

   

                                                                                                                       

                    SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr    

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

8036

9,5

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

3087

3,6

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

1948

2,3

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

2109

2,5

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

4057

4,8

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

0

0

7

R.Bəşirli R.Bashirli

35446

41,8

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

18541

21,9

9

Digərləri - Others

11539

13,6

 

Cəmi     Total

84763

100