Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                 Avqust-2005                      

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

    YENİ AZƏRBAYCAN                      YENI AZERBAIJAN

         

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

           THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES INTENDED FOR THE BLOCS

 

Bloklar   

Blocs

Cəmi    Total

Cəmi    Total

Sayı, ədədlə Numeral

%

Sahə, kv.sm Area 

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

32

25,2

10406

21,3

2

Azadlıq - Azadlig

60

47,2

30862

63,2

3

YeS YeS

3

2,4

1125

2,3

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

1

0,8

110

0,2

5

Digərləri - Others

7

5,5

2280

4,7

6

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

2

1,6

657

1,3

7

Ünvansız Having no address

22

17,3

3351

6,9

 

Cəmi     Total

127

100

48791

100

  

 

 

       

           BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER NUMBER)

 

Bloklar   

Blocs

Müsbət      Positive

Mənfi      Negative

Neytral     Neutral

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

Sayı, ədədlə

Numeral

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

12

100

0

0

20

80

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

60

98,4

0

0

3

YeS YeS

0

0

1

1,6

2

8

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

1

4

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

2

8

 

Cəmi      Total

12

100

61

100

25

100

 

 

            

 

         BLOKLARA HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

         ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE BLOCS (UNDER AREA)

 

Bloklar    

Blocs

Müsbət   Positive

Mənfi   Negative

Neytral   Neutral

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

Sahə, sm2

Area

%

1

YAP və ona yaxın YAP and pro-governmental parties

3048

100

0

0

7358

80,3

2

Azadlıq - Azadlig

0

0

30862

99,7

0

0

3

YeS YeS

0

0

88

0,3

1037

11,3

4

İctimai Liderlər Birliyi Union of Social Leaders

0

0

0

0

110

1,2

5

Beynəlxalq təşkilatlar- İnternational organizations

0

0

0

0

657

7,2

 

Cəmi     Total

3048

100

30950

100

9162

100

 

               

 

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr    

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

9

7,1

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

1

0,8

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

8

6,3

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

5

3,9

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

28

22,2

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

13

10,3

7

R.Bəşirli R.Bashirli

33

26,2

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

11

8,7

9

Digərləri - Others

18

14,3

 

Cəmi     Total

126

100

       

                    SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

          ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr     

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi İmprovement of the Election Code

3211

6,6

2

Sərbəst toplaşmaq hüququ The right of freedom of assembly

756

1,5

3

Parlament seçkilərinə beynəlxalq münasibət Attitude of international organizations to the parliamentary elections

2121

4,3

4

Seçki ərəfəsində iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - Relations between power and opposition on the eve of elections (dialogue)

1787

3,7

5

Namizədlərin qeydə alınması Registration of candidates

5512

12,3

6

Seçki prosesinə ümumi münasibət Common attitude to election process

5489

11,3

7

R.Bəşirli R.Bashirli

17690

36,2

8

Seçki mövzusuna aid olmayan təbliğat (əks-təbliğat) Propaganda not referring to eleections (ex-propaganda)

4302

8,8

9

Digərləri - Others

7392

15,2

 

Cəmi       Total

48791

100

 

 

 
 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.