Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                       Dekabr-2005                        

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                         Gəncə Alternativ TV Alternative TV

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli Belonging

0

0

2

Neytral Neutral

272

100

 

Cəmi - Total

272

100

 

  

      

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.