Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                            Dekabr-2005                         

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

               “Lənkəran TV”     “Lankaran TV”

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ESTİMATİON OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

¹

Qiymətləndirmə - Estimation

Həcmi – Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli – Belonging

0

0

2

Neytral – Neutral

1960

100

 

Cəmi - Total

1960

100

 

   

          

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.