Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                     Dekabr-2005                     

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

 

                    Tovuz – “Simurq-M TV”– “Simurg-M TV”

 

İNFORMASİYALARIN TƏRƏFLİLİK VƏ NEYTRALLIQ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ASSESSMENT OF İNFORMATİON ACCORDİNG TO THE NEUTRALİTY AND BELONGİNG

 

¹

Bloklar - Blocs

Həcmi – Volume

Saniyə - Second

%

1

Tərəfli – Belonging

83

18,3

2

Neytral – Neutral

370

81,7

 

Cəmi - Total

453

100

        

       

 

 

 

© 2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.