Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                     Dekabr -2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                            AZƏRBAYCAN      AZERBAIJAN

 

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

12775

32,2

2

Neytral - Neutral

26925

67,8

 

Cəmi - Total

39700

100

 

 

              

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.