Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                  Dekabr - 2005                             

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

   

                               XALQ QƏZETİ              KHALG GAZETİ

         

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

34060

84,9

2

Neytral - Neutral

6075

15,1

 

Cəmi - Total

40135

100

 

 

 

              

 

 
 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.