Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

Dekabr - 2005                      

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                 

                                  YENİ AZƏRBAYCAN               YENİ AZERBAİJAN

 

                                              

 

                   MƏQALƏLƏRİN HƏCMİ

                   THE AREA OF ARTICLES

 

Qiymətləndirmə   Estimation

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

23435

83,2

2

Neytral - Neutral

4725

16,8

 

Cəmi - Total

28160

100

 

 

 

              

 

 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.