Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                    Noyabr -2005                    

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                        

                NOVOE VREMYA

 

                   MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

                   THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES

 

Bloklar   Blocs

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

9952

55,6

2

Neytral - Neutral

7973

44,4

 

Cəmi - Total

17925

100

 

 

  

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr   

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçkinin nəticələrinə beynəlxalq münasibət - International attitude to the results of elections

21

26,9

2

Seçkidən sonra iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - The relations between power and opposition (dialogue) after elections

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ- The right of freedom of assembly

11

14,1

4

Seçkinin nəticələrinə ümumi münasibət  International attitude to the results of elections

17

21,8

5

Namizədlərin şikayətləri - Claims of candidates

0

0

6

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

10

12,8

7

Digərləri - Others

19

24,4

 

Cəmi      Total

78

100

           

  SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

  ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçkinin nəticələrinə beynəlxalq münasibət - International attitude to the results of elections

4044

22,6

2

Seçkidən sonra iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - The relations between power and opposition (dialogue) after elections

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ- The right of freedom of assembly

1638

9,1

4

Seçkinin nəticələrinə ümumi münasibət  International attitude to the results of elections

5467

30,5

5

Namizədlərin şikayətləri - Claims of candidates

0

0

6

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

3113

17,4

7

Digərləri - Others

3663

20,4

 

Cəmi      Total

17925

100

 

                     

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.