Monitorinqin nəticələri    -    The results of monitorinq

                                   Noyabr - 2005                      

                        /  Ana səhifə / Digər nəticələr  /                                /  Home   /   More  /

                                                                    

                       YENİ MÜSAVAT                          YENI MUSAVAT

         

         

                     MƏQALƏLƏRİN SAYI VƏ HƏCMİ

                   THE NUMBER AND AREA OF ARTICLES

 

Bloklar   Blocs

Cəmi    Total

Sahə, kv.sm Area 

%

1

Tərəfli - Belonging

69410

79,5

2

Neytral - Neutral

17870

20,5

 

Cəmi - Total

87280

100

 

 

 

           SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAYA ƏSASƏN)

           ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER NUMBER)

Sahələr   

Spheres

Sayı, ədədlə 

Numeral

%

1

Seçkinin nəticələrinə beynəlxalq münasibət - International attitude to the results of elections

69

25,5

2

Seçkidən sonra iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - The relations between power and opposition (dialogue) after elections

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ- The right of freedom of assembly

22

8,1

4

Seçkinin nəticələrinə ümumi münasibət  International attitude to the results of elections

9

3,3

5

Namizədlərin şikayətləri - Claims of candidates

9

3,3

6

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

75

27,7

7

Digərləri - Others

87

32,1

 

Cəmi      Total

271

100

           

   SAHƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (SAHƏYƏ ƏSASƏN)

  ESTİMATİON OF THE ARTİCLES İNTENDED FOR THE SPHERES (UNDER AREA)

Sahələr

Spheres

Sahə,  sm2

Area

%

1

Seçkinin nəticələrinə beynəlxalq münasibət - International attitude to the results of elections

17162

19,7

2

Seçkidən sonra iqtidar-müxalifət münasibətləri (dialoq) - The relations between power and opposition (dialogue) after elections

0

0

3

Sərbəst toplaşmaq hüququ- The right of freedom of assembly

19775

22,6

4

Seçkinin nəticələrinə ümumi münasibət  International attitude to the results of elections

4030

4,6

5

Namizədlərin şikayətləri - Claims of candidates

1065

1,2

6

Seçki Məcəlləsinin pozulması - Infringement of the Election Code

18357

21

7

Digərləri - Others

26890

30,8

 

Cəmi      Total

87279

100

 

 
 

2005. Nəcəf Nəcəfov Fondu.